Trafikgruppen

Här nedan kan du få lite information om trafikgruppens aktiviteter i Tormestorp.

Historik

På allmänt ”Dialogmöte” i Johannesgården i Tormestorp 2007 05 03 utsågs av de fyrtiotal närvarande följande kontaktgrupp: Jonas Fridvall, Ann-Charlotte Johansson, Mikael Håkansson, Kent Fridolf, Inga-Lill Ström, Göran Broström.

Kontaktgruppen (internt i Tormestorp kallad trafikgruppen) och Tekniska kontoret träffades sju gånger i ”Dialogmöten” under tiden 2007-11-15 – 2010-04-21.

2010-07-01 genomfördes en organisationsförändring inom kommun- organisationen innebärande att Tekniska kontoret upphörde och det helägda kommunala driftsbolaget Hässleholms Teknik AB bildades. Den del av tekniska kontoret som inte arbetade med driftsutförande överfördes till kommunledningskontorets nybildade tekniska avdelningen.

Tekniska nämnden upphörde 2010-07-01 och ersattes av ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen.

”Dialogmötet” 2011-10-06

Tekniska avdelningen, kl. 18.00 – 20.15.

Närvarande: Magnus Hagberg, Göran Brosten, Kent Fridolf, Jonas Fridvall, Anders Servin (tekniska avdelningen), Per Nilsson (tekniska avdelningen).

På mötet som initierats av kontakt/trafikgruppen i Tormestorp utsågs följande ”Kontakt/trafikgrupp” i Tormestorp:

Magnus Hagberg
Norra Byvägen 3, 281 46 Tormestorp, tfn: 070-962 33 79
e-postadress: magnus_hagberg@hotmail.com

Göran Brosten
Norra Byvägen 14, 281 46 Tormestorp, tfn: 0451-18 191
e-postadress: b-line@telia.com

Kent Fridolf
Norra Byvägen 30, 281 46 Tormestorp, tfn: 070-390 73 35
e-postadress: kent.fridolf@mail.com

Jonas Fridvall
Södra Byvägen 8, 281 46 Tormestorp, tfn: 070-396 43 67
e-postadress: jonas.fridvall@hotmail.com

Inga-Lill Ström
Nyodlingsvägen 19, 281 46 Tormestorp, tfn: 070-574 24 76
e-postadress:-

Kontakt/Trafikgruppen framförande följande önskemål/Synpunkter:

Uppsättning av reflexpållarna på Byvägen. Ev. synpunkter mot att detta görs hänvisas till kontakt/trafikgruppen eller till Byalaget.

Avsmalningar istället för gupp.

Fyrvägsstopp i korsningen Fläckebäcks/Kronovägen – Ådalsvägen.

Kommunen genomför mätningar innan och efter åtgärder.

Åtgärder för att säkra in/utgång till Speldosans förskola, t.ex. genom att måla p-platsfickor

Uppsättning av grindar/fållor vid Fästigens korsning med Högabergsvägen.

50-skyltarna vid Nilla Philbladsväg är skymda vid infart från Sjörrödsrondellen

Belyst gc-väg utmed Nilla Philbladsväg, denna sträcka är en felande länk i gc-systemet

Belysning (ev. markeringsmålning som förbättrar sikten vid mörkercykling) av gc-vägen väster om Norra Byvägen

Tidsbegränsat (anpassat till verksamheten) genomfartsförbud på Ådalsvägen förbi skolan.

Korsningen Sörliden – Nyodlingsvägen är inte trafiksäker

Boende har framfört önskemål om att Hagvägens norra utfart slopas.

Tekniska avdelningen återkommer med svar gällande ovanstående önskemål/synpunkter.

Synpunkter gällande bussarnas framfart hänvisas till Skånetrafiken, Ulf Svensson tfn: 0451-28 86 11, ulf.svensson@skanetrafiken.se

Specificera plats, dag och klockslag så kritiken kan framföras till berörd förare.

Minnesanteckningarna mejlas/skickas till de närvarande, Tormestorps skola, Speldosans förskola, Skånetrafiken. Magnus Hagberg ombesörjer att minnesanteckningarna läggs in på Byalagets hemsida.

Nästa möte: Onsdagen den 18 april 2012 ,  kl. 18.00 hos Jonas Fridvall.

Noterat av
Per Nilsson
Kommunledningskontoret
Tekniska avdelningen

Webmaster                                           Trafikgruppen                                   Byalaget
webmaster@tmpby.se                        jonasfridvall@hotmail.com           byalaget@tmpby.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*